按Enter到主內容區
:::

臺灣臺南地方檢察署:回首頁

:::

Hỏi: Làm thế nào để đổi ngày thẩm vấn?

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:108-04-19
  • 資料點閱次數:1341

Đáp: Có thể trình đơn trong đó có ghi rõ nguyên nhân không thể đến Viện kiểm sát vào ngày thẩm vấn đã định, hoặc trực tiếp gặp Kiểm sát viên của phòng thụ lý, hay gọi điện cho Thư ký phụ trách vụ việc để trình bày nguyên nhân (Viện kiểm sát sẽ có ghi âm làm bằng chứng), sau đó Kiểm sát viên sẽ tiến hành đổi ngày thẩm vấn và có thông báo sau.

智能客服
回頁首